Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Technologia Koksowni "Orzegów"

część 1

 

ścieżka technologiczna

 

W ciągu ostatnich 200 lat przemysł koksochemiczny odgrywał w życiu gospodarczym Rudy Śląskiej znaczącą rolę. Produkcja koksu i węglopochodnych stymulowała nie tylko rozwój górnictwa węgla kamiennego, ale miała również decydujący wpływ na hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych.

 

Pod koniec XIX wieku w kopalni „Gotthardschacht” („Karol”) odkryto złoża węgla kamiennego nadającego się do produkcji koksu. Odkrycie to dało początek nowej inwestycji – koksowni „Orzegów”.

 

Do produkcji koksu niezbędny był węgiel koksowy, który charakteryzował się zawartością części lotnych od 14 do 30%, posiadał znaczną spiekalność i średnie bądź wysokie ciśnienie rozprężania. Koksownia „Orzegów” stosowała technologię wysokotemperaturowego (1000 ˚C) odgazowania (pirolizy) węgla koksowego, Piroliza polega na suchej destylacji węgla w zespole komór koksowniczych stanowiących baterię, ogrzewanych przeponowo bez dostępu powietrza (hermetycznie zamkniętych).

 

 

przekrój kopalni węgla (z książki „Chemiczna Technologia Węgla” Błażeja Rogi i Kazimierza Tomków WNT 1971 str.164)

 

cross-section of a coal mine (from the book Chemiczna Technologia Węgla (Chemical Coal Technology) by Błażej Roga and Kazimierza Tomków, WNT, 1971, p. 164)

 

Querschnitt eines Kohlebergwerks (aus dem Buch "Chemische Technologie der Kohle" von Błażej Roga und Kazimierz Tomków WNT 1971 S.164)

 

 

 

"Orzegów" coking plant technology part 1

 

 

 

Within last 200 years, the coke-chemical industry played a major role in the economic life of Ruda Śląska. The production of coke and carbon-based products stimulated not only the development of bituminous coal mining, but also had a significant impact on the iron and non-ferrous metal smelting.

 

At the end of 19th century, in the Gotthardschacht (Karol) mine were found deposits of bituminous coal suitable to manufacture coke. This discovery gave birth to a new investment – the Orzegów coke plant.

 

In order to produce coke, it was necessary to possess coking coal, which was characterised by the volatile gas content between 14 and 30%, had a significant coking ability, and average or high expansion pressure. The Orzegów coke plant used the technology of high temperature (1000 °C) degassing (pyrolysis) of coking coal. Pyrolysis consists of a dry coal distillation in a series of coking chambers making a battery that are heated with a diaphragm without injection of air (hermetically sealed).

 

 

 

Technologie der Kokerei "Orzegów" Teil 1

 

 

 

In den letzten 200 Jahren hat die Kokerei "Orzegów" eine bedeutende Rolle im Wirtschaftsleben von Ruda Śląska gespielt. Die Produktion von Koks und Kohlewertstoffe  hat nicht nur die Entwicklung des Steinkohlenbergbaus angekurbelt, sondern auch die Eisen- und NE-Metallurgie entscheidend beeinflusst.

 

Ende des 19. Jahrhunderts wurden im Bergwerk "Gotthardschacht" ("Karol") Steinkohlevorkommen entdeckt, die für die Koksherstellung geeignet waren. Diese Entdeckung führte zu einer neuen Investition: die Gründung der Kokerei "Orzegów".

 

Für die Herstellung von Koks wurde Kokskohle benötigt, die einen flüchtigen Gehalt von 14-30 %, eine hohe Sinterfähigkeit und einen mittleren oder hohen Expansionsdruck aufweist. In der Kokerei "Orzegów" wurde die Hochtemperaturentgasung (Pyrolyse) von Kokskohle (bei 1000 ˚C) angewendet. Diese Methode besteht aus der Trockenkohledestillation in einer Reihe von Kokskammern, die eine Batterie bilden, und ohne Luftzufuhr, also luftdicht verschlossen, membranerhitzt werden.

 

 

   

 

 

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych