Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


park kulturowy

o parku

uchwała

krajobraz miasta

dodatki

 

Park Kulturowy Osada Przemysłowa Ruda

 

treść uchwały

 

Treść uchwały została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska. Poniżej publikujemy pełny tekst uchwały w sprawie utworzenia “Parku Kulturowego Osada Przemysłowa Ruda” w Rudzie Śląskiej wraz z załącznikiem zawierającym granice Parku.

 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Osada Przemysłowa Ruda”

 

   

Utworzenie Parku Kulturowego wpłynie pozytywnie na wygląd dzielnicy, dzięki czemu nieruchomości staną się atrakcyjniejsze dla mieszkańców i inwestorów.

 

§ 1. ust. 1 Dla ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków oraz historycznego układu urbanistycznego i ruralistycznego dzielnicy Ruda, w trosce o należyty wizerunek Miasta, w celu zachowania i kształtowania krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru przestrzeni publicznej tworzy się park kulturowy, pod nazwą „Park Kulturowy Osada Przemysłowa Ruda”.

 

Utworzenie parku kulturowego

NIE nakłada obowiązku remontu nieruchomości, a długi okres przejściowy pozwoli na stopniowe wprowadzenie zmian i usunięcie elementów oszpecających.

 

 

§ 4. ust. 5 Na terenie Parku ustala się następujące zakazy i ograniczenia w zakresie prowadzenia robót budowlanych:

nakaz zachowania, oczyszczenia i doprowadzenia podczas prac remontowych do stanu pierwotnego elewacji wykonanych z cegły, posiadających elementy wykonane z cegły lub detale opracowane w cegle, według indywidualnych projektów i programów prac konserwatorskich,

§ 10. ust. 2. Właściciele, zarządcy nieruchomości, użytkownicy obiektów i elementów zagospodarowania przestrzeni, położonych na terenie Parku, zobowiązani są do dostosowania się do przepisów niniejszej uchwały poprzez:

  1. demontaż obiektów, o których mowa w niniejszej uchwale, zlokalizowanych niezgodnie z jej zapisami w terminie 18 miesięcy od daty wejścia w życie uchwały,

  2. dokonanie zmiany formy nośników informacji wizualnej, nośników reklamowych, stoisk handlowych i innych elementów zagospodarowania przestrzeni, o których mowa w niniejszej uchwale w terminie 18 miesięcy od daty wejścia w życie uchwały,

  3. demontaż obiektów, o których mowa w §8 ust. 2 pkt 6 niniejszej uchwały, zlokalizowanych niezgodnie z jej zapisami w terminie 30 miesięcy od daty wejścia w życie uchwały,

 

 

Nowe przepisy pozwolą na zachowanie historycznej zabudowy. Stonowana kolorystyka podkreśli ład i harmonię, będzie stanowiła też doskonałe tło dla działalności gospodarczej i kulturalnej.

 

 

§ 4. Na terenie Parku ustala się następujące zakazy i ograniczenia w zakresie prowadzenia robót budowlanych:

4)     nakaz zachowania pierwotnego charakteru zabytkowej zabudowy wraz z utrzymaniem jej gabarytów

7)     nakaz zachowania i renowacji elewacji otynkowanych, podczas bieżącej konserwacji elewacji oraz podczas wykonywania prac remontowych dopuszcza się stosowanie farb elewacyjnych i tynków w odcieniach wskazanych w palecie kolorystycznej barw modelu RGB stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały według indywidualnych projektów kolorystyki. Kolorystyka budynków powinna być dostosowana do otaczającej zabudowy. W przypadku gdy badania historyczne lub konserwatorskie pozwalają określić dawną kolorystykę elewacji, należy przywrócić kolorystykę pierwotną,

 

 

 

Wprowadzenie jednolitych zasad funkcjonowania handlu i usług pozwoli przedsiębiorcom na zamianę rywalizacji o większą ilość reklam, na rzecz rywalizacji o lepszą jakość produktów i usług.

 

 

§ 8. 1. Na terenie Parku ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące umieszczania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej:

2)     nośniki informacji wizualnej na budynku mogą być umieszczane płasko na elewacji lub witrynie lokalu (maksymalnie 20% powierzchni witryny) bądź na wysięgnikach, z zachowaniem warunków określonych w § 8 ust. 1 pkt 3 - 8. Nośniki winny być dostosowane do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku,

3)     zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej o wymiarach przekraczających wielkości:

a)     dla nośników płaszczyznowych – maksymalnie 1,0 m2 powierzchni,

b)     dla nośników prostopadłych tzw. wysięgników, maksymalnie odległość 80 cm od elewacji do krańca wysięgnika z szyldem oraz 60 cm wysokości,

 

Park Kulturowy podkreśli wartości historyczne i kulturowe dzielnicy. Dzięki nowej uchwale możliwy będzie rozwój turystyki i poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy Ruda.

 

§ 3. ust. 1. W celu ochrony materialnego i krajobrazowego dziedzictwa kulturowego na obszarze Parku, poprzez:

1)     zachowanie i ekspozycję dziedzictwa kulturowego i krajobrazu historycznego układu urbanistycznego osady przemysłowej Ruda w tym w szczególności:

a)     obszaru wsi lokacyjnej w rejonie ulic Starowiejskiej, Bujoczka, Szczęść Boże, Janasa, Kościelnej,

b)     obszaru dominium w rejonie ulicy Bujoczka z ruinami dworu (XVII w.), obiektami i ruinami obiektów gospodarczych oraz terenem doliny Potoku Rudzkiego II, gdzie znajdował się zwierzyniec wraz z charakterystycznym położeniem dworu na niewielkim wzniesieniu ponad doliną potoku, wskazującym na obronny charakter siedziby dworskiej,

c)      terenu poprzemysłowego przy ul. Szyb Bartosza, gdzie zachowane są obiekty lub ruiny obiektów zespołu zabudowy szybu „Franciszek”,

d)     zabudowy mieszkalnej domów robotniczych, kolonii robotniczych, budynków mieszkalnych wyższej kadry technicznej, willi urzędniczych wraz z ogrodami

e)     zespołu zabudowy sakralnej przy ul. Kościelnej 12 (1869 r.), w tym kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej oraz budynek klasztoru oo. Jezuitów, ogród i cmentarz, oraz zespołu zabudowy sakralnej przy ul. Piastowskiej 16, w tym kościół pw. św. Józefa (1904r.), oraz budynek plebanii (1910r.), ogród, zabytkowe ogrodzenie

f)       obiektów użyteczności publicznej w tym między innymi dworzec kolejowy (1886), Wolności 1 – dawna gospoda hrabiowska (1897), Wolności 2 – dawna apteka (1894), Wolności 4 – budynek z salą koncertową i mieszkalny, Wolności 6 – dawna szkoła (1915), Wolności 8 – poczta (1897), Wolności 10 – dawny ratusz (1909), Wolności 12 – willa, Wolności 13 – wielorodzinny budynek mieszkalny (1915), Wolności 26 – dawna szkoła z salą gimnastyczną (1912), Janasa 28 – dawny Dom Narodowy (1928r.).

g)     budynku dawnej fabryki margaryny przy ul. Piastowskiej 5 (1923r.)

2)     ochronę historycznej linii zabudowy, gabarytów i form architektonicznych,

3)     ochronę funkcjonalną i kompozycyjną zieleni z dopuszczeniem rewaloryzacji terenów zielonych,

4)     ochronę osi, ciągów i punktów widokowych umożliwiających bliskie i dalekie widoki na charakterystyczne elementy zagospodarowania obszaru Parku,

 

 

Utworzenie Parku Kulturowego na terenie Rudy Śląskiej usystematyzuje przepisy dotyczące ochrony zabytków oraz przestrzeni pomiędzy nimi. Uchwała zawiera zapisy dotyczące m.in. nośników reklamowych, elementów oszpecających elewacje oraz zapisy chroniące istniejącą zabudowę przed niewłaściwymi przekształceniami. Dzięki tej uchwale obszar parku może stać się ładniejszy.

 

Poniższy rysunek przedstawia najczęstsze przyczyny

niszczenia przestrzeni miasta.

 

 

1. okna - nieprawidłowe kształty i kolory

2. reklamy – nieprawidłowa lokalizacja,

    kolorystyka, wielkość

3. rolety – oszpecanie elewacji

4. klimatyzatory - niewłaściwa lokalizacja

5. anteny TV/SAT i okablowanie –

    niewłaściwa lokalizacja

 

 

6. niewłaściwa kolorystyka elewacji

7. kominy wentylacyjne – niewłaściwa lokalizacja

8. mobilne reklamy i betonowe ogrodzenia szpecące

    otoczenie

9. ogródki gastronomiczne – nieprawidłowa     

    kolorystyka

10. szpecąca zabudowa zastępująca historyczne 

     budynki

 

 

 

1. okna - nieprawidłowe kształty i kolory

§ 4. Na terenie Parku ustala się następujące zakazy i ograniczenia w zakresie prowadzenia robót budowlanych:

17)  nakaz zachowania zabytkowej stolarki okiennej. W przypadku konieczności wymiany okien zastosowana stolarka okienna powinna zachowywać oryginalne kolory, wymiary, podziały i kształty (w tym utrzymanie lub przywrócenie podczas wymiany okien łukowych nadproży okiennych w oknach, w których występowały) wraz z utrzymaniem historycznego układu okien. Wymianę stolarki okiennej dopuszcza się pod warunkiem zastosowania stolarki będącej wiernym odwzorowaniem oryginalnej stolarki okiennej. Nie jest dopuszczone stosowanie szprosów międzyszybowych, a zastosowane podziały powinny mieć charakter konstrukcyjny lub powinny być naklejone w formie listew na tafle szkła z zewnętrz; minimalna szerokość listew podziałowych – 6cm, grubość – 2 cm.

18)  nakaz zachowania i renowacji oryginalnej, historycznej stolarki i ślusarki witryn sklepowych, bram wejściowych, wjazdowych, drzwi wejściowych. Dopuszcza się wymianę stolarki lub ślusarki drzwiowej na nową w przypadku drzwi pozbawionych detalu dekoracyjnego i posiadających prostą formę architektoniczną, w przypadku konieczności wymiany pozostałych wyżej wymienionych elementów wprowadza się wymóg odtworzenia tradycyjnej formy i zastosowania tradycyjnego materiału,

 

2. reklamy – nieprawidłowa lokalizacja, kolorystyka, wielkość

§ 8. ust. 1. Na terenie Parku ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące umieszczania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej:

4)     zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej na wysięgnikach na wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziomem istniejącego terenu,

5)      zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej powyżej linii parteru (gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra), w tym w oknach na całej elewacji budynku oraz na dachach i kalenicach oraz ścianach szczytowych budynków,

6)     zakaz umieszczania więcej niż jednego szyldu informującego o podmiocie i prowadzonej działalności na elewacji budynku, w którym działalność jest prowadzona, oraz zakaz umieszczania takich szyldów na innych budynkach,

7)     zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, odblaskowych, projekcji świetlnych, elementów ruchomych, neonów oraz światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego lub pulsującego,

9)     zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej na słupach oświetleniowych i trakcyjnych, z wyjątkiem tablic z informacjami dotyczącymi obsługi ruchu turystycznego i drogowego,

11)  zakaz umieszczania banerów usytuowanych w słupie powietrza nad drogami publicznymi i placami; zakaz nie dotyczy dekoracji świątecznej lub okolicznościowej związanej z wydarzeniami kulturowymi (historycznymi) Miasta,

3. rolety – oszpecanie elewacji

4. klimatyzatory - niewłaściwa lokalizacja

 

§ 8. ust. 2. Na terenie Parku ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące instalowania urządzeń na elewacjach budynków oraz oświetlenia:

5)     zakaz stosowania rolet zewnętrznych na witrynach sklepowych oraz wszelkich oknach i  drzwiach,

7)     zakaz lokalizacji urządzeń klimatyzacyjnych na elewacjach budynków w miejscach widocznych z poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznych,

 

5. anteny TV/SAT i okablowanie – niewłaściwa lokalizacja

 

§ 8. ust. 2. Na terenie Parku ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące instalowania urządzeń na elewacjach budynków oraz oświetlenia:

6)     zakaz lokalizacji na elewacjach budynków anten, masztów, urządzeń technicznych, okablowania technicznego,

 

 

6. niewłaściwa kolorystyka elewacji

7. kominy wentylacyjne – niewłaściwa lokalizacja

 

§ 4. Na terenie Parku ustala się następujące zakazy i ograniczenia w zakresie prowadzenia robót budowlanych:

7)     nakaz zachowania i renowacji elewacji otynkowanych, podczas bieżącej konserwacji elewacji oraz podczas wykonywania prac remontowych dopuszcza się stosowanie farb elewacyjnych i tynków w odcieniach wskazanych w palecie kolorystycznej barw modelu RGB stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały według indywidualnych projektów kolorystyki. Kolorystyka budynków powinna być dostosowana do otaczającej zabudowy. W przypadku gdy badania historyczne lub konserwatorskie pozwalają określić dawną kolorystykę elewacji, należy przywrócić kolorystykę pierwotną,

15)  zakaz lokalizacji na elewacjach budynków rur spalinowych, kominów oraz wszelkich innych konstrukcji wystających poza lico elewacji wraz z zakazem wyprowadzania spalin poprzez instalacje zlokalizowane na elewacjach

 

8. mobilne reklamy i betonowe ogrodzenia szpecące otoczenie

9. ogródki gastronomiczne – nieprawidłowa kolorystyka

 

§ 8. ust. 1. Na terenie Parku ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące umieszczania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej:

1)     zakaz lokalizacji, obwożenia i obnoszenia nośników reklamowych w przestrzeni publicznej na terenie Parku, z dopuszczeniem:

a)     nośników reklamowych (za wyjątkiem słupów ogłoszeniowych), towarzyszących odbywającym się imprezom, o których mowa w § 7, na czas ich trwania oraz na czas montażu i demontażu w okresie siedmiu dni przed rozpoczęciem imprezy i do jednego dnia roboczego po jej zakończeniu,

b)      nieoświetlonych reklam, umieszczonych na rusztowaniach budowlanych elewacji frontowych budynku – wyłącznie na czas trwania robót budowlanych elewacji frontowych zgodnie z przepisami odrębnymi, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy z zastrzeżeniem, że powierzchnia treści i znaków reklamy nie może przekraczać 20% powierzchni rusztowania;

c)      nośników reklamowych o treści związanej z komunikacją zbiorową, w tym wyświetlaczy LCD i LED, stanowiących wyposażenie przystanków komunikacji publicznej,

d)     reklam na pojazdach publicznego transportu zbiorowego i rowerach miejskich działających w ramach systemu, którego organizatorem jest Miasto Ruda Śląska,

e)     reklam na pojazdach, których wjazd na teren Parku jest uzasadniony potrzebami świadczenia usług dostawczych lub serwisowych, na czas wykonywania tych usług,

 

§ 4. Na terenie Parku ustala się następujące zakazy i ograniczenia w zakresie prowadzenia robót

budowlanych:

11)  zakaz realizacji betonowych prefabrykowanych ogrodzeń działek oraz ogrodzeń z blachy pełnej np. blachy falistej lub trapezowej.

 

§ 5. Na terenie Parku ustala się następujące zakazy i ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności usługowej w ogródkach gastronomicznych (kawiarnianych):

4)     zakaz umieszczania na terenie ogródków gastronomicznych (kawiarnianych): urządzeń gastronomicznych, stoisk handlowych, urządzeń nagłaśniających oraz stosowania podestów i sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni,

5)     napisy i inne elementy plastyczne na parasolach w ogródkach dopuszcza się przemiennie logo firmowe lokalu i sponsora, prowadzonej działalności lub informacji o danym lokalu (lub preferowanych wyrobów) oraz mogą być usytuowane tylko na lambrekinach otaczających czasze parasoli,

 

10. szpecąca zabudowa zastępująca historyczne budynki

§ 3. ust. 1. W celu ochrony materialnego i krajobrazowego dziedzictwa kulturowego na obszarze Parku, poprzez:

5)     ochronę krajobrazu kulturowego poprzez przeciwdziałanie nadmiernej rozbudowie działalności handlowej i usługowej, ingerującej w formę architektoniczną obiektów zabytkowych bądź zakłócającej ich ekspozycję, jak również ingerującej lub zakłócającej możliwość ekspozycji przestrzeni publicznej lub sprzecznej z tradycją kulturową Parku i związaną z nią estetyką

 

§ 4. Na terenie Parku ustala się następujące zakazy i ograniczenia w zakresie prowadzenia robót budowlanych:

20)  zakaz rozbiórki obiektu zabytkowego wpisanego wyłącznie do ewidencji zabytków, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, oraz możliwość odbudowy takiego obiektu z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich wynikających z uwarunkowań historycznych, pod warunkiem zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych